Strand Boligfelt

Elementhus fra Hedalm Anebyhus. som vi bygde fiks ferdig på 3 mnd. 

Strand Boligfelt